Edictes

Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 534 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública d'una modificació de les normes subsidiàries del planejament i suspensió de llicències
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11000 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla orgànica de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10998 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10886 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10869 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Pla parcial del sector SAU2 de l'Armentera
Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10409 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció de promoció interna
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10287 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació del règim d'indemnitzacions per assistència efectiva dels membres d'òrgans col·legiats
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10081 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9968 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9967 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 205-0 Edicte: 8973 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 205-0 Edicte: 8972 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8195 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7747 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte de delegació de funcions
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7126 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública del compte general de la corporació de 2017
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6588 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci referent a un acord del Ple
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6077 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'esmena de l'acord plenari d'aprovació de la modificació 1/2018 de la plantilla orgànica de personal
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 6013 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi