Edictes

Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11157 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació del servei de desinfecció, desratització, desinsectació i altres serveis de sanitat preventiva
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8630 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7741 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7747 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries i del Pla Parcial SAU2. Criteris estètics
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8096 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del padró de les taxes de conservació del cementiri per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8097 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del padró de les taxes d'escombraries per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8290 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Exposició pública d'un conveni urbanístic de gestió per a la formalització de la cessió de sòl
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8373 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8670 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7 i 15
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8632 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Projecte de canvi de paviment i adaptació de serveis a la Plaça Catalunya
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11156 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre els béns immobles (IBI)
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8639 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Projecte de canvi de desguassos al c/ Major de l'Armentera
Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8667 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9390 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 (IBI)
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10017 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10320 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10449 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 10890 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació del calendari fiscal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11155 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7721 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries per a l'ampliació del sòl productiu i la suspensió de llicències urbanístiques