Edictes

Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6219 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de les tarifes relatives al servei d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6150 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3590 AJUNTAMENT L'ARMENTERA - Aprovació de les bases i la convocatòria reguladores del concurs oposició d'una plaça de funcionari/a de carrera, administratiu/va per torn lliure
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3246 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2616 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de modificació de les tarifes del servei de Casal d'Estiu
Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2545 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1789 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la relació de llocs de trebal 2020
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1763 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva expedient modificació de crèdits 7/2019
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1547 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Pressupost Municipal i la Plantilla Orgànica de Personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1401 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial projecte instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum instantani per l'Ajuntament de L'Armentera i l'escola de L'Armentera
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1021 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació modificació relació llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 592 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Esmena de l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació 2 del Reglament del règim intern del Servei Públic Llar d'infants pública municipal Passet a Passet
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 470 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de les tarifes del casal d'estiu 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10516 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10515 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial relació de llocs de treball 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10514 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial modificació de crèdits 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10369 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació 2 del Reglament del règim intern del Servei públic llar d'infants "Passet a Passet"
Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9865 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de modificació de la plantilla orgànica de personal
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9760 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de la relació de llocs de treball 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9581 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits