Edictes

Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5442 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 22-0 Edicte: 547 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Modificació de les dedicacions parcials dels càrrecs electes i llurs retribucions
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 10890 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació del calendari fiscal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11155 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11156 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre els béns immobles (IBI)
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11157 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació del servei de desinfecció, desratització, desinsectació i altres serveis de sanitat preventiva
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 451 AJUNTAMENT L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdits núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 22-0 Edicte: 542 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 576 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que afecta la regulació d'usos de les zones 1 i 2 del sòl urbà
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4280 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 36-0 Edicte: 1167 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1576 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Esmena d'errades del pressupost municipal 2022
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1609 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1795 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2115 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Convocatòria de l'acte de pagament i ocupació de la finca situada a la Plaça Catalunya núm. 9 de l'Armentera
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3092 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3211 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4119 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10449 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'any 2022