Edictes

Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7653 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1795 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdits núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 22-0 Edicte: 542 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 22-0 Edicte: 547 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Modificació de les dedicacions parcials dels càrrecs electes i llurs retribucions
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 576 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que afecta la regulació d'usos de les zones 1 i 2 del sòl urbà
Exercici: 2022 Bop: 36-0 Edicte: 1167 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1576 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Esmena d'errades del pressupost municipal 2022
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1609 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2115 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Convocatòria de l'acte de pagament i ocupació de la finca situada a la Plaça Catalunya núm. 9 de l'Armentera
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7334 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3092 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3211 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4119 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4280 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5442 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6345 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6654 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Informació pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6960 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional dels padrons de les taxes del cementiri i les escombraries de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 451 AJUNTAMENT L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021