Edictes

Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9766 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2,3 i 4 i els seus testos refosos
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6150 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1547 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Pressupost Municipal i la Plantilla Orgànica de Personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1763 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva expedient modificació de crèdits 7/2019
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1789 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la relació de llocs de trebal 2020
Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2545 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2616 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de modificació de les tarifes del servei de Casal d'Estiu
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3246 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3590 AJUNTAMENT L'ARMENTERA - Aprovació de les bases i la convocatòria reguladores del concurs oposició d'una plaça de funcionari/a de carrera, administratiu/va per torn lliure
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6219 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de les tarifes relatives al servei d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9295 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Exposició pública del Compte general per a l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6612 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7199 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació del padró de taxes del cementiri municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7201 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació dels padrons de taxes de clavegueram, desinsectació, escombraries, guals i ocupació del domini públic per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7878 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 2 IBI, núm. 3 IVTM i núm. 4 ICIO i els seus textos refosos
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7856 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8854 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Projecte de dues instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum instantani per a l'Ajuntament de l'Armentera i l'escola de l'Armentera
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9293 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1401 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial projecte instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum instantani per l'Ajuntament de L'Armentera i l'escola de L'Armentera