Edictes

Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2481 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Determinació de dedicacions parcials dels càrrecs electes i llurs retribucions
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9766 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2,3 i 4 i els seus testos refosos
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7201 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació dels padrons de taxes de clavegueram, desinsectació, escombraries, guals i ocupació del domini públic per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7878 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 2 IBI, núm. 3 IVTM i núm. 4 ICIO i els seus textos refosos
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7856 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8854 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Projecte de dues instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum instantani per a l'Ajuntament de l'Armentera i l'escola de l'Armentera
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9293 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9295 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Exposició pública del Compte general per a l'exercici 2019
Exercici: 2021 Bop: 30-0 Edicte: 953 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Obertura del termini de presentació de candidatures per als càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2414 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la Relació de llocs de treball 2021
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1103 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de les tarifes relatives al servei de llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1116 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'Ordenança per a la prevenció i control de mosquits
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1117 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del Reglament de la Fira de la Poma
Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1370 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1440 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1556 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Nomenament d'una funcionària en pràctiques
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1612 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2412 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de la relació de béns i drets afectats per l'execució d'una obra, expropiació per procediment ordinari
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7199 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació del padró de taxes del cementiri municipal 2020