Edictes

Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1293 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10962 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10646 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8635 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8630 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 191-0 Edicte: 8201 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7352 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 162-0 Edicte: 7218 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5900 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5800 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5735 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte de delegació de funcions en matèria de casament civil
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5725 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte sobre delegació de funcions en matèria de celebració de casament
Exercici: 2017 Bop: 121-0 Edicte: 5295 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per a la creació del PAU-1 Can Caussa
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5189 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5180 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4243 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 96-0 Edicte: 4019 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 87-0 Edicte: 3584 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres