Edictes

Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7747 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries i del Pla Parcial SAU2. Criteris estètics
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4346 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació 1/2021 de la plantilla orgànica de personal
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2414 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la Relació de llocs de treball 2021
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2481 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Determinació de dedicacions parcials dels càrrecs electes i llurs retribucions
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3144 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries per adaptar la regulació del sòl no urbanitzable al TRLU i del planejament territorial
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3204 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3959 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2020 del pressupost municipal
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4342 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4343 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de les tarifes relatives a la llar d'infants municipal "Passet a passet"
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4868 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Reglament de la Fira de la Poma
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7741 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5358 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel procediment expropiatori d'una finca
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5444 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la Relació de llocs de treball per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5446 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5982 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del Projecte canvi de paviment i adaptació de serveis a la Plaça Catalunya de l'Armentera
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5983 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del projecte d'obra local de sanejament carrer Major
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6055 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Delegació d'atribucions a favor de regidors
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7735 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7721 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries per a l'ampliació del sòl productiu i la suspensió de llicències urbanístiques
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2412 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de la relació de béns i drets afectats per l'execució d'una obra, expropiació per procediment ordinari