Edictes

Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8308 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7661 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de la plantilla orgànica de personal 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7204 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació provisional de la imposició i ordenació de les contribucions especials per finançar unes obres
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 6939 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de casal
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6929 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6917 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6781 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un acord del Ple
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6754 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6704 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6620 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6590 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació 1 de les bases d'execució del pressupost municipal per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6369 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació del règim d'indemnitzacions per als càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5717 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5716 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5715 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de delegacions del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5412 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública de la modificació 2 del Reglament de règim intern del Servei públic llar d'infants municipal
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5385 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de delegació d'atribucions genèriques de direcció i gestió
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5348 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5197 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17