Publicació del Decret de l’Alcaldia 268/2019

Des d’aquí podeu consultar el Decret de l’Alcaldia.

L’Ajuntament de L’Armentera té la voluntat d’aprovar un Reglament de la Fira de la Poma.

S’acorda realitzar una consulta pública en relació a l’assumpte exposat per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als aspectes següents:
– Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
– La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
– Els objectius de la norma.
– Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

S’atorga el termini de deu dies per a la recollida d’opinions, comptadors des de la publicació al portal web, que s’hauran de presentar per mitjà del Registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament.