Publicació del Decret de l’Alcaldia 267/2019

Des d’aquí podeu consultar el Decret de l’Alcaldia.

L’Ajuntament de L’Armentera té la voluntat d’aprovar una Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits.

S’acorda realitzar una consulta pública en relació a l’assumpte exposat per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als aspectes següents:
– Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
– La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
– Els objectius de la norma.
– Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

S’atorga el termini de deu dies per a la recollida d’opinions, comptadors des de la publicació al portal web, que s’hauran de presentar per mitjà del Registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament.